Avís legal

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable

Kingsbrook, SL
C/ EQUADOR, 82 – 08029 BARCELONA
Tel: 932093763
marc@kingsbrookbsn.com

Període de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió: Empreses que formen part de Kingsbrook.

Finalitat de la cessió: Enviament d’informació publicitària de les societats que formen part de Kingsbrook

Legitimació de la cessió: Consentiment de l’interessat

Moviments internacionals de dades: No es produeixen.

Transferència internacional: No es produeixen.

Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets

¿Quins drets té?

Té dret a el fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació de l’tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos es pot oposar a el fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar comunicat a l’correu electrònic lopd@kingsbrookbcn.com.

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d’adjuntar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.

Si vol disposar d’un model per a això podrà:

Utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Sol·licitar-nos un model: lopd@kingsbrookbcn.com

Possibilitat de reclamar davant l’AEPD

Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid.

Mitjançant aquest avís,

Kingsbrook, SL (en endavant, Kingsbrook) informa els usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de el 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant , el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

És el titular de l’portal web www.kingsbrookbcn.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats a:

C/ EQUADOR, 82 – 08029 BARCELONA
NIF: B-63201206
Tel: 932093763

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 35608, Foli 125, Full B 274008, Inscripció 1, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament de l’portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada a l’apartat anterior, o bé a través de l’correu electrònic a:

marc@kingsbrookbsn.com

També s’informa que la finalitat de l’tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través de el present lloc web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu de l’formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats de l’prestador de Servei que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament a l’prestador de Servei per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser d

i el seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça

lopd@kingsbrookbcn.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE CONTACTE”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a

C/ EQUADOR, 82 – 08029 BARCELONA
NIF: B-63201206

o mitjançant correu electrònic a lopd@kingsbrookbcn.com

i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

El prestador de Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .

Igualment, el prestador de Servei es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’ estat de la tecnologia.

Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a Kingsbrook, SL, a l’adreça postal C/ EQUADOR, 82 – 08029 BARCELONA, i / o electrònica marc@kingsbrookbsn.com en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el prestador de Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

Titularitat dels Fitxers

Kingsbrook amb domicili social a:

C/ EQUADOR, 82 – 08029 BARCELONA
NIF: B-63201206

és el titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es

En concret, les dades recollides a través de la present web, s’incorporen a el fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals els serà aplicable la present Política de Privacitat.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

Recollida i Tractament

El fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

Per al Fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web www.kingsbrookbcn.com.

Resoldre les qüestions formulades.

Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis de l’portal titularitat de Kingsbrook.

Encarregat de l’Tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Kingsbrook enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça:

lopd@kingsbrookbcn.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Mesures de Seguretat

Kingsbrook, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTS POTENCIALS / USUARIS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades