Termes i Condicions

TERMES I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

GENERAL

La tarifa de preus vàlida és la continguda en els fullets informatius i pàgina web de Kingsbrook Idiomes.

Un cop rebut el formulari d’inscripció i l’abonament de l’import de la matrícula i material els alumnes rebran la confirmació de la seva inscripció.

El contracte entre l’escola i l’estudiant s’inicia en el moment en què l’escola envia a l’alumne la confirmació per escrit de què ha estat admès en un curs, la qual cosa només es pot passar si prèviament s’ha rebut el formulari d’inscripció i l’abonament de la taxa d’inscripció. En cas que l’escola no confirmés la inscripció per qualsevol motiu el dipòsit es reintegraria a l’estudiant en la seva totalitat.

En cas que excepcionalment a l’inici d’un curs contractat no existís el mínim de dos alumnes requerit per a impartir-lo, l’escola podria modificar el curs tenint en compte els objectius pedagògics i oferir un curs individual reduint el nombre d’hores de classes a l’50%. L’alumne sempre tindrà la possibilitat de rebre la devolució de l’import abonat si no estigués d’acord.

L’import abonat pel curs no inclou cap tipus d’assegurança tot i que aquest es pot contractar opcionalment a través de l’escola. L’estudiant es responsabilitzarà de contractar la seva pròpia assegurança de malaltia, accidents o, si ho desitja, de responsabilitat civil davant de tercers, ja sigui a través de l’escola o pel seu compte.

L’alumne és responsable directament davant tercers als que causi qualsevol dany o perjudici. En cas que l’alumne causés un dany o perjudici de què l’escola fos responsable solidari, aquesta estarà autoritzada a reclamar-li a l’estudiant una indemnització.

L’escola no assumeix cap responsabilitat per actes de força major o per qualsevol acte de què no és responsable.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

En cas que l’alumne cancel·lés la seva inscripció, l’escola li retornaria les quantitats abonades a excepció de la taxes d’generals d’inscripció, sempre que la cancel·lació sigui comunicada a l’escola amb al menys dues setmanes d’antelació. En cas contrari, l’escola restarà de la quantitat a retornar l’import corresponent a les dues primeres setmanes dels serveis contractats.

Un cop iniciat el curs, en cas de interrompre anticipadament per causes personals, les quantitats abonades no seran retornades encara que l’alumne pot posposar el curs i realitzar-més endavant, sempre amb un termini màxim de dos anys des de la data d’inici original. La mateixa norma s’aplica per als allotjaments reservats a través de l’escola.

En cas d’obtenir un visat d’estudis per estudiar un curs a l’escola, no s’acceptaran cancel·lacions ni reduccions horàries.

En cas que la sol·licitud de l’Visat d’Estudis sigui denegada per part de les delegacions espanyoles (consolats i ambaixades), l’estudiant haurà de remetre la carta de denegació expedida per les delegacions espanyoles per així poder obtenir el reemborsament de totes les quantitats abonades excepte 100 € com gastaos administratius.

CANCELACIONS I I O MODIFICACIONS DE CLASSES PRIVADES O D’EMPRESES

La cancel·lació d’una classe privada serà vàlida sempre que se’ns notifiqui amb un mínim de 4 hores d’antelació dins del nostre horari administratiu i sempre directament a l’escola a través de l’email cancelaciones@kingsbrookbcn.com.

DIPLOMA I CERTIFICAT D’ESTUDIS

A la fi de el curs s’enviarà a tots els alumnes un certificat d’estudis amb les dates de el curs, les hores cursades i el contingut realitzat de el nivell o nivells corresponents.

Pausa VACANCES I NADAL PER A ALUMNES DE ELE

Si un alumne d’ELE vol gaudir d’una pausa en les seves classes, podrà fer-ho sempre que ho comuniqui amb antelació al nostre email ausencias@kingsbrookbcn.com – i així no perdre les classes a les quals faltarà podent recuperar-les després de la seva pausa. Les dues setmanes que l’escola tanca per Nadal no es comptabilitzaran com setmanes de classe i per tant tots els alumnes poden recuperar-les.

ALLOTJAMENTS

En cas que l’estudiant causés algun dany en els allotjaments oferts per l’escola ha de comunicar immediatament a l’escola. Si a l’arribada a l’apartament trobés algun dany produït per ocupants anteriors i no ho comunica el primer dia de classe serà imputat la despesa de la reparació. En el cas que l’assegurança de l’allotjament no cobrís el dany, l’alumne serà responsable i assumirà el cost de la reparació o substitució.