Exámens DELE

l’únic certificat reconegut mundialment

 

El D.E.L.E. (Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera) és l’únic certificat d’espanyol com a llengua estrangera reconegut pel Ministeri d’Educació. El diploma està adquirint més i més rellevància a nivell internacional, especialment entre aquells que volen estudiar a una universitat espanyola o treballar a Espanya o a qualsevol altre país de parla hispana.

 

El DELE està estructurat en sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) segons la directiva europea per a l’aprenentatge de segones llengües:

 

A1: Aquest diploma acredita que l’alumne serà capaç de desenvolupar-se amb un llenguatge elemental en situacions de comunicació que tinguin a veure amb necessitats immediates o amb temes molt quotidians.

 

A2: Aquest diploma acredita que el candidat és capaç de comprendre frases i expressions quotidianes d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.) .

 

B1: Aquest diploma acredita la capacitat de l’usuari de la llengua per: Comprendre els punts principals d’una informació clara i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, estudi o d’oci.

Fer front a la major part de les situacions que li puguin sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua.

Produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal.

Descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

 

B2: Aquest diploma acredita la capacitat de l’usuari de la llengua per a:

Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part dels interlocutors.

Produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.

 

C1: Aquest diploma acredita una competència lingüística suficient per:

Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits.

Saber expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada.

Poder fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.

Ser capaç de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

 

C2: acredita la competència lingüística necessària per desenvolupar-se en qualsevol situació amb total eficàcia, mostrant una capacitat espontània d’adaptació a qualsevol context, amb un grau de precisió elevat. L’usuari mostra un domini subtil dels matisos que dota de fluïdesa natural a totes les seves intervencions.

 

Us podeu examinar en molts punts del món a l’abril, maig, juliol, octubre i novembre. La inscripció a l’examen s’obre normalment al febrer i es tanca un mes abans de l’examen.